Həzmi necə yaxşılaşdıraq?

Pəhriz

İnsanların әksәr hissәsi hәzm problemlәrindәn әziyyәt çәkin.
Əksər adamlarda tez-tez tәkrarlanan qarın ağrısı vә qarında ağırlıq, köp, gәyirmә, qıcqırma, ishal vә ya qәbizlik kimi şikayətlər olur.Buda həzmin pozulduğunu göstərir. Bu insanlarda ağır bir xəstəliyin ilkin əlaməti,və ya düzgün olmayan qidalanma və həyat tərzi ilə bağlı ola bilər.
Əgər problem sadəcə düzgün olmayan qidalanmadırsa adi tәdbirlәr sizi bu problemlәrdәn azad edә bilər.
Qidanı tәlәsәrәk qәbul etmәyin, qidanın hәr tikәsini yaxşı-yaxşı çeynәyin. Müasir insanlar bir çox hallarda ayaq üstә, tәlәsik yemәk yeyir. Bu isә hәzm sisteminә böyük ziyan vurur. Hәzm prosesi ağız boşluğunda başlayır. Qidanı yaxşı çeynәdikdә siz mәdә vә bağırsaqların işini
asanlaşdırırsınız. Tәlәsik yeyәndә, iri tikәlәri udanda, qida qәbulu zamanı danışanda insan çoxlu hava udur ki, bu daha sonra mәdәdә ağırlıq, ağrı, köp kimi xoşagәlmәz hallara sәbәb olur. Hәmçinin tәlәsәrәk yeyәn insan lazım olandan artıq qida qәbul edir vә bu da kökәlmәyә sәbәb olur.
- Qidalanmanıza daha çox meyvә¬tәrәvәz, göyәrti daxil edin. Bu qidalar tәbii liflәrlә zәngindir ki, onların qәbulu hәzm proseslәrini yaxşılaşdırır vә sürәtlәndirir. Digәr tәrәfdәn meyvә -tәrәvәzin bol qәbulu hәzm sistemi xәrçәnginin әn yaxşı profilaktikası sayılır.
Hәzm proseslәrini yaxşılaşdırmaq üçün gün әrzindә kifayәt qәdәr su qәbul edin.Bu bağırsaqların fәaliyyәtini yaxşılaşdırır vә qәbizlikdәn azad edir. Mayeni qida qәbulundan 30 dәqiqә әvvәl qәbul etmәk lazımdır.
Sәhәr oyandıqdan sonra 1 stәkan ilıq su için. Bu xüsusilә qәbizlikdәn әziyyәt çәkәn insanlar üçün vacibdir.
- Çox isti vә çox soyuq qidaları qәbul etmәyin. Bu hәzmә mәnfi tәsir edir. Qida ilıq olmalıdır. Çox isti vә ya çox soyuq qida hәzm sisteminin divarlarını qıcıqlandırır.
- Gün әrzindә eyni vaxtlarda qida qәbul edin. Bu halda orqanizm qida qәbul etmәk üçün hazır olacaq vә hәzm asanlaşacaq.
- Yalnız sağlam qidaları qәbul edin. Fast-fud qidaları (qamburger, kartof-fri, dönәr, pirojki vә s.), çox yağlı, duzlu, qızardılmış, konservlәşdirilmiş qidalar hәzm sistemi üçün olduqca ziyanlıdır.
- Sәhәr yemәyi çox vacibdir. Sәhәr yemәyi hәzm sistemi işә salır vә onun gün әrzindә normal fәaliyyәtini tәmin edir.
- Süd mәhsulları hәzm sisteminin normal fәaliyyәti üçün çox vacibdir. İstәnilәr süd mәhsullarının tәrkibindә (yoqurt, qatıq, xama vә s.) çox faydalı bakterilәr var ki, bu bakterilәr bağırsaqların fәaliyyәtini normallaşdırır. Süd mәhsulları mәdә-bağırsaq sistemindәn ziyanlı maddәlәri xaric edir vә hәzmi yaxşılaşdırır.
- Hәddәn artıq çox qida qәbul etmәyin. Yemәkdәn sonra siz yüngül aclıq hiss etmәlisiniz. 15-20 dәqiqәdәn sonra onu toxluq hissi әvәz edәcәk.